Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Naší organizaci - SMKČ

21. 1. 2012

      Svaz mladých komunistů Československa je občanským sdružením zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR 29. 10. 2008 (IČO: 26580861). Činnost zahájil Ustavujícím sjezdem, který se uskutečnil 22. 11. 2008 v Přerově.

      SMKČ je dobrovolnou, nezávislou organizací mladých lidí, která ve své činnosti vychází z vědeckého pohledu na svět a společnost a usiluje o společenský pokrok směřující k socialismu. Členem SMKČ může být jen fyzická osoba trvale žijící na území České republiky ve věku 15 - 35 let, která souhlasí se stanovami a programovým cílem SMKČ (viz stanovy SMKČ).
      Ustavující sjezd vyjádřil odhodlání organizace sjednocovat mladé komunisty nejen z Ministerstvem vnitra ČR rozpuštěného Komunistického svazu mládeže, jehož členové založení SMKČ iniciovali, svou činností důstojně navázat na pokrokové tradice Komunistického svazu mládeže a usilovat o legalizaci tohoto občanského sdružení.
      Sjezd zvolil ústřední radu a její předsednictvo v čele s předsedou SMKČ s. Lukášem Kollarčíkem
 (členem KSČM a ústřední rady rozpuštěného o. s. Komunistický svaz mládeže), ústřední revizní a rozhodčí komisi SMKČ a tiskového mluvčího SMKČ s. Davida Pazderu (rovněž člena KSČM a ÚR KSM). Většina členů SMKČ přijatých na ustavujícím sjezdu je členy rozpuštěného o. s. KSM a rovněž Komunistické strany Čech a Moravy, což nejlépe svědčí o úzké vazbě nového občanského sdružení na tyto organizace. Do SMKČ vstoupili na ustavujícím sjezdu tři z pěti členů předsednictva ÚR KSM zvoleného VIII. sjezdem KSM 22. 3. 2008 a velká část členů jeho ústřední rady (viz zprávu o konání Ustavujícího sjezdu SMKČ)
      Poměr Komunistického svazu mládeže ke Svazu mladých komunistů Československa i ostatním nově založeným občanským sdružením podobné profilace byl vyjádřen zasedáním ústřední rady KSM, které proběhlo v Přerově 22. listopadu 2008 po ukončení ustavujícího sjezdu SMKČ. 
      Vlajky Svazu mladých komunistů Československa a Komunistického svazu mládežeUsnášeníschopná ústřední rada, právoplatně svolaná předsednictvem ÚR KSM, prohlásila, že jedinou organizací, která dostala její mandát k pokračování v činnosti o. s. KSM rozpuštěného Ministerstvem vnitra ČR, je občanské sdružení Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ). Vyjádřila této organizaci svou plnou podporu a deklarovala, že se až do legalizace o. s. KSM podřizuje ÚR o. s. SMKČ
. V souvislosti s vážnými pochybeními v jednání předsedy KSM Milana Krajči po VIII. sjezdu zbavila ÚR KSM Milana Krajču funkce předsedy KSM a členství v ÚR KSM, a tím i mandátu dále vystupovat jménem KSM bez pověření jeho volených orgánů. Zvolila také novou redakční radu časopisu Mladá pravda a dala jí mandát ke změně vydavatele tohoto periodika z rozpuštěného o. s. KSM na o. s. SMKČ. Redakční rada byla dále pověřena dohledem nad centrálními internetovými stránkami KSM (www.ksm.cz), které dosud sloužily jednostranné propagaci aktivit Milana Krajči prováděných v poslední době stále častěji bez vědomí a proti vůli volených orgánů KSM (viz zprávu o jednání ÚR KSM z 22. listopadu 2008)
      Jelikož nově zvolená redakční rada nedostala možnost časopis Mladá pravda ani portál www.ksm.cz jakkoli ovlivňovat (obě si přivlastnil bývalý předseda KSM Milan Krajča), distancovala se od nich. Tento krok ve shodě s ní učinilo i předsednictvo ústřední rady Komunistického svazu mládeže a předsednictvo ústřední rady Svazu mladých komunistů Československa(Viz Prohlášení k mediální prezentaci KSM.) 
      Oficiální internetové stránky informující o aktuální činnosti, postojích a stanoviskách Svazu mladých komunistů Československa a o situaci rozpuštěného Komunistického svazu mládeže se nacházejí na adrese www.komsomol.cz. Časopisem (ústředním tiskovým orgánem) Svazu mladých komunistů jeČeskoslovenská mladá pravda (po vydání jednoho čísla Mladé pravdy v březnu 2009 vychází Československá mladá pravda, zaregistrovaná Ministerstvem kultury ČR - E 18907, od května 2009.)

Program a cíle

      Členové a sympatizanti Svazu mladých komunistů Československa na demonstraci proti umístění radarové základny USA v ČRHlavním úkolem Svazu mladých komunistů Československa je získávat mladou generaci pro myšlenky socialismu a komunismu vycházející z vědeckého světového názoru marxismu-leninismu.
      Pořádáme a podporujeme demonstrace a některé další protestní akce proti fašizaci společnosti, proti omezování práv pracujících lidí, za jejich obnovu v rozsahu, který poskytovalo minulé socialistické zřízení a za jejich prohloubení. Stavíme se za obnovu české a slovenské státní suverenity, v současnosti zásadně omezené členstvím v imperialistických spolcích, zejména v útočném paktu NATO a Evropské unii. Nechceme společnost se vzrůstající nezaměstnaností, vzrůstem drahoty a zpoplatňováním stále dalších služeb a s neustále rostoucím veřejným zadlužením! 
      Hlásíme se k myšlence společného československého státu, který byl bez ohledu na názor českého a slovenského lidu rozbit v zájmu nadnárodního kapitálu a jeho spojenců. S ohledem na působení jiných mládežnických organizací s programem podobným našemu však v současnosti nevyvíjíme vlastní činnost na území Slovenska.
      Pořádáme také diskuze a vlastní kulturní aktivity, pracujeme v dalších pokrokových, vlasteneckých a mírových organizacích, podílíme se na organizaci letních dětských táborů.
      Jsme ochotni spolupracovat se všemi organizacemi i jednotlivci, kteří sdílejí s námi shodné či podobné cíle. SMKČ je ochoten a přístupen k akční spolupráci se všemi vlasteneckými, antikapitalistickými a jinými pokrokovými organizacemi. Tato spolupráce je v epoše hospodářské krize globálního imperialismu, kdy roste fašizace společnosti a nebezpečí válek, nanejvýš nutná a potřebná. Základem takové kooperace je stanovení minimálního shodného programu a vzájemná meziorganizační elementární důvěra vyplývající z rovného postavení všech zainteresovaných stran. Jakákoliv názorová či jiná diskriminace je neslučitelná s účinným odporem proti imperialismu.

      Členové a sympatizanti Svazu mladých komunistů Československa na demonstraci proti fašizaci společnostiV souladu s marxisticko-leninským učením tvrdíme, že dnešní společnost je třídně rozdělena. Základními antagonistickými (protikladnými) třídami jsou buržoazie (třída novodobých kapitalistů, kteří vlastní prostředky společenské výroby a používají námezdní práce) a proletariát (třída novodobých námezdních dělníků bez vlastních výrobních prostředků, kteří, aby mohli žít, jsou nuceni prodávat svou pracovní sílu). Třídy prosazují své zájmy, vyplývající z jejich postavení ve společnosti. Třídní boj je zákonitý, nezávislý na vůli a vědomí příslušníků jednotlivých tříd, které jej vedou. Komunisté si jej nevymysleli. Existoval už v předchozích ekonomických formacích - otrokářské a feudální společnosti - a existuje i v kapitalismu, který se dnes nachází ve svém nejvyšším stadiu vývoje, ve stadiu imperialismu (vznik mezinárodních monopolů, dokončení rozdělení světa mezi mocnosti). Jediným prostředkem k odstranění tisíce let trvajících třídních bojů je vybudování beztřídní společnosti, komunismu, kde jsou jakékoliv třídní antagonismy logicky vyloučeny. K takovému cíli směřují jen komunisté; jen komunisté se řídí vědeckým světovým názorem, marxismem-leninismem, který nutnost vývoje lidské společnosti k socialismu a komunismu dokazuje. 
      Vybudování komunistické společnosti je strategickým cílem komunistického hnutí. Jedná se o vzdálenější perspektivu, kterou je možno realizovat až po vybudování a upevnění rozvinuté socialistické společnosti. V komunismu nebudou již existovat třídy a právní normy. Stát nahradí komunistická společenská samospráva.
      Střednědobým cílem SMKČ je socialismus, nižší vývojový stupeň komunismu. Socialismus jako společenské zřízení, pro které je charakteristické společenské vlastnictví výrobních prostředků, neexistence vykořisťování člověka člověkem a plánovitá výroba, považujeme za jediné možné budoucí uspořádání lidské společnosti, za jedinou možnost její záchrany před zničením ve válečných konfliktech a ekologických katastrofách. Formy a metody přechodu od kapitalismu k socialismu jsou určovány konkrétní revoluční situací. Zásadním faktorem je získání širokých lidových mas pro myšlenku socialismu.
      Jednoznačně obhajujeme období budování socialistické společnosti v Československu, která byla zničena kontrarevolucí v listopadu 1989 za pomoci špionážních služeb imperialistických velmocí a zrádců uvnitř komunistického hnutí. I přes nedostatky a chybná rozhodnutí období let 1948 - 1989 bylo tehdy postavení pracujících lidí jednoznačně lepší než v dnešním vykořisťovatelském kapitalistickém systému, ve kterém bohatí vládnou a chudí se dřou.
      U stánku SMKČ na shromáždění na Lázku u Ústí nad Orlicí„Svoboda a demokracie" dnešní doby jsou značně iluzorní, protože hromadné sdělovací prostředky patří buržoazii a hájí její zájmy. Rozpuštění občanského sdružení Komunistický svaz mládeže za deklarování nezbytnosti revolučního překonání kapitalismu a nutnosti nastolení společenského vlastnictví výrobních prostředků výstižně svědčí o omezení této tzv. „svobody a demokracie". Svoboda a demokracie jsou třídní pojmy - slouží vládnoucím třídám, v současnosti buržoazii. Současná buržoazní demokracie je zastřenou diktaturou buržoazie. Teprve socialismus, odstraňující vykořisťování, zajišťuje skutečnou svobodu a demokracii pro pracující masy.
      SMKČ, vědom si svého střednědobého i dlouhodobého cíle, socialismu a komunismu, usiluje také o dílčí změny k lepšímu v postavení proletariátu v současném kapitalismu do té míry, kterou je kapitalistická společensko-ekonomická formace ze své podstaty schopna připustit. SMKČ proto vede boj za každodenní zájmy pracujících.

      Pád minulé socialistické společensko-ekonomické formace a rozsáhlé působení buržoazní propagandy posílily oportunismus a revizionismus v dělnickém hnutíOportunismus je teorií a praxí poškozující zájmy dělnického hnutí. Pravicový oportunismuszpochybňuje některé nebo všechny výše uvedené základní teze marxisticko-leninského učení, odmítá revoluční metody boje, podporuje reformismus, bezcharakterní kompromisy a fakticky se zříká boje za socialismus. Boj proletariátu poškozuje také „levicový" oportunismus prosazující nejradikálnější metody boje, odmítající všechny kompromisy a přehlížející boj za uskutečnění dílčích požadavků pracujících.
      Revizionismus je prostředkem pravicového oportunismu ke zkreslování a zpochybňování principů marxismu-leninismu, které považuje za „zastaralé" a „již neplatné". Projevuje se odmítáním třídního přístupu a hlásáním nereálných tezí o přechodu k socialistické společnosti a o jejím fungování („nových modelů socialismu"). Možnost a nutnost existence komunistické společnosti obvykle zcela popírá.
      Svaz mladých komunistů Československa považuje boj proti oportunismu a revizionismu za zásadní podmínku pro posilování úlohy a významu komunistického a revolučního dělnického hnutí. Je si vědom toho, že přechod k socialismu je možný pouze pod vedením revoluční komunistické strany řídící se ve své činnosti marxismem-leninismem a přihlížející přitom ke konkrétní situaci.